Vores hunde

Scarlights Gina


Født 18. marts 2014

HD A

Stamtavle:

Forældre:


SECH DKCH NORDCH Scarlights Arrak

Casso's Quita

Bedsteforældre:


SECH NOCH DKCH NORDCH Mascars Mightymike

Scarlights Cajsa

DKCH NOCH DECH INTCH DEVDHCH Marius-Anna V.D.Vanenblikhoeve

DKCH SECH INTCH Stall Mascot Huldra

Oldeforældre:


FICH EECH SECH INTCH Padre-Ziezo V.D.Vanenblikhoeve

SECH Mihan Rusalka

BGCH INTCH DKCH SECH GRCH Felice di Steven

SECH Halcyon's Kloe

NLCH Fellow-Yara V:D:Vanenblikhoeve

Anna-Olijfje V:D:Vanenblikhoeve

DKCH SECH NOCH NORDCH FRCH INTCH Casso's Jalabert

NOCH SECH Mihan Keväänkorona

Tip oldeforældre:


LUCH NLCH Koen-Afra V:D:Vanenblikhoeve

Ziezo-Tanja V:D:Vanenblikhoeve

FICH SECH Mihan Öinenukkonen

FICH SECH INTCH LTCH Mihan Ondine

Halveg Di Fora Grand

Luci Gardi

---

---

DKCH VV03 SECH INTCH Rabjerg's Sir N. de Mimsy-Porpington

Yara-Inoek V:D:Vanenblikhoeve

NLCH Witze-Janiche V:D:Vanenblikhoeve

Olijfje-Dixie V:D:Vanenblikhoeve

INTCH FRCH NLCH DKCH CHCH BECH DEVDHCH DECH LUCH
Quito Chapiro

IDKCH SECH Casso's Izzie Isabella

SECH FICH INTCH EECH Mihan Resonaattori

FICH NOCH Mihan Zauke

In Memorian

Camitta's Zack


Født 31. august 2018

HD A

Stamtavle:

Forældre:


DKCH NOCH DEVDHCH INTCH DECH SECH NORDCH ATCH

Rattler House Don Juan

Scarlights Gina

Bedsteforældre:


DKCH SECH NOCH NORDCH INTCH ATCH KLBCH

Rattler House Braveheart Billy Boy

DEVDHCH DECH DKCH INTCH ATCH KLBVECH

Casso's Moa Maja

SECH DKCH NORDCH Scarlights Arrak

SECH DKCH Casso´s Quita

Oldeforældre:


DKCH SECH NOCH NORDCH FRCH INTCH Casso's Jalabert

DKCH SECH NOCH NORDCH INTCH KLBCH Dan-Esch Floria Tosca

SECH DKCH NOCH NORDCH Estellet's Rufus-Ruffino

DKCH SECH NOCH NORDCH INTCH KLBCH KBHV04 Casso's Jolly-Pop

SECH NOCH DKCH NORDCH Mascars Mightymike

Scarlights Cajsa

DKCH NOCH DECH INTCH DEVDHCH KLBCH

Marius-Anna V.D. Vanenblikhoeve

DKCH SECH INTCH KBHV08 DKKV08 KLBCH Stall Mascot Huldra

Tip oldeforældre:


INTCH FRCH NLCH DKCH CHCH BECH DEVDHCH DECH LUCH

Quito Chapiro

DKCH SECH Casso's Izzie Isabella

USCH SECH FICH Geistvoll Voltaire

DKCH SECH LUCH FICH NORDCH INTCH EUW96 KLBCH

Dan-Esch Amalie Skram

SECH NOCH FICH NORDCH DKCH Mockebo's Monsiegneur

SECH Estellet's Princess-Praffa

INTCH FRCH NLCH DKCH CHCH BECH DEVDHCH DECH LUCH

Quito Chapiro

DKCH SECH Casso's Izzie Isabella

FICH EECH SECH INTCH Padre-Ziezo V.D. Vanenblikhoeve

SECH Mihan Rusalka

BGCH INTCH DKCH SECH GRCH Felice di Steven BRFK

SECH Halcyon's Kloe

NLCH WJW03 WW04 Fellow-Yara V.D. Vanenblikhoeve

Anna-Olijfje V.D. Vanenblikhoeve

DKCH SECH NOCH NORDCH FRCH INTCH Casso's Jalabert

NOCH SECH Mihan Keväänkorona

Copyright ©

Alle rettigheder forbeholdes